بــازم شــب شــد و مــن هنــوز رو تخــت خــوابم

چــطوری تــو نیســتی بگیـرم تخــت بخـوابم

وقــتی عکسـاتــو بـوس میکنــم هنــوز داغـم

مـیــتونم فرامـوشــ کنـم تـورو تـو اتـاقم

سـاعــت نیمــه شب مـن هنـوز داغـون و بـی حـالم

میخـوام فـرامـوشت کنـم تـورو از بس بیـدارم

یــاد ایـن میفتـم کنـارش خیـلی خـوبـی

از ایـن کـه کنـارم نیسـتی نـداری حـس دوری

بـه چـی خـوش بـاشم کنـارش آروم میخـوابـی

یـا کـه شـبــا کنــار اون تـا صبـح بیــداری

کــه نـزاری اونـم یهــو مثـل مـن خستـه بشـه

ایـن گیــرای بـی مـورد بـاعـث خستگـی شـــه

منــو ببیـن ایـن چـیزارو بـه کـی میگــم

عیـن خیـالشم نیــست بـا یکـی دیگـه دیدم

یــه ســری بهــم بــزن چنــد وقتــیه بــی خـبری

مـن روزام آشـوب و تـو هنـوز چشـم بـه دری

تــو این مـدت نبـودم کــی پشــتت بـود

اونـم مثـل مـن همــه جــوره پشتــت بــود

هـوای خــونه دلگیــر یــه چیـزی بـی تــو کــم داره

چقــدر حــالم پریشــون چقــدر ایــن خــونــه غــم داره

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم

 

دانلود آهنگ با لینک کمکی

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 6